Verónica Paiva

Subdirectora de Cementerios
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

  Lincoln Parra

  Responsable de Operaciones
  xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

   Eric Goldberg

   Responsable del Área Comercial y Ventas
   xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

    Ivo Vuskovic

    Encargado de Áreas verdes y Medioambiente
    xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx